Sme nezisková organizácia spájajúca ľudí so spoločnou myšlienkou oživenia turizmu a cestovného ruchu v obciach regiónov Slovenska.

Našim poslaním je prispieť k naplneniu myšlienok plnohodnotného rozvoja obcí a regiónov v oblasti cestovného ruchu, k zvyšovaniu kultúrno-historického povedomia miestneho obyvateľstva a v neposlednom rade aj ku stimulácii podnikateľského a ekonomického prostredia.


STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA GENIUS LOCI SLOVACIAE

 • Podpora a rozvoj komunitného života v obciach regiónov Slovenska v oblasti kultúry, vzdelania, športu, cestovného ruchu a turizmu a podieľať sa na dosiahnutí ich trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja.
 • Ochrana tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických a duchovných hodnôt (spolupracovať pri vypracovaní projektov záchrany kultúrno-historických krajinných štruktúr a historických pamiatok na Slovensku) a ochrana životného prostredia.
 • Organizovanie, prípadne spoluorganizovanie trvalých, periodických a jednorazových kultúrno-spoločenských, športových a iných akcií propagujúcich a prezentujúcich obce a záujmové územia doma i v zahraničí.
 • Zatraktívnenie turistických chodníkov v regiónoch Slovenska stavebno-technickými objektmi a vegetačnými úpravami.
 • Zbierať a kompletizovať informácie o prírodných, kultúrno-historických krajinných štruktúrach a historických pamiatkach v regiónoch Slovenska.
 • Podieľať sa na rozvoji a usmernení turizmu, pešej chôdze a cykloturistiky (tvorba informačných geopriestorových databáz) v rámci trvalo udržateľného rozvoja v oblasti cestovného ruchu obcí regiónov Slovenska.
 • Informácie z výskumov zverejňovať širokej verejnosti pomocou informačných kanálov (webová stránka, informačné brožúrky a časopisy, detské školy, konferencie a pod.) a publikácií.

 • Práca s deťmi a mládežou v obciach regiónov Slovenska.
 • Sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych združení.
 • Spolupodieľanie sa na projektoch s domácimi a zahraničnými inštitúciami, neziskovými organizáciami rozvoja v oblasti kultúry, vzdelania, športu, cestovného ruchu a turizmu, práce s deťmi, edukačnej činnosti, realizácie tematických workshopov, publikačnej a edičnej činnosti, a dobrovoľníctva.

 • Pre podporu cieľov a hlavných činností združenia vykonávať podnikanie v oblasti nakladateľstva, reklamných a marketingových služieb, vzdelávania (organizovanie kongresov, kurzov, školení, seminárov a workshopov), organizácia kultúrnych podujatí, predaj suvenírov a spomienkových predmetov.

© 2016 GENIUS LOCI SLOVACIAE | Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!
genius-loci-slovaciae.webnode.sk