Sme nezisková organizácia spájajúca ľudí so spoločnou myšlienkou oživenia turizmu a cestovného ruchu v obciach regiónov Slovenska.

Našim poslaním je prispieť k naplneniu myšlienok plnohodnotného rozvoja obcí a regiónov v oblasti cestovného ruchu, k zvyšovaniu kultúrno-historického povedomia miestneho obyvateľstva a v neposlednom rade aj ku stimulácii podnikateľského a ekonomického prostredia.


STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA GENIUS LOCI SLOVACIAE

  • Podpora a rozvoj komunitného života v obciach regiónov Slovenska v oblasti kultúry, vzdelania, športu, cestovného ruchu a turizmu a podieľať sa na dosiahnutí ich trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja.
  • Ochrana tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických a duchovných hodnôt (spolupracovať pri vypracovaní projektov záchrany kultúrno-historických krajinných štruktúr a historických pamiatok na Slovensku) a ochrana životného prostredia.
  • Organizovanie, prípadne spoluorganizovanie trvalých, periodických a jednorazových kultúrno-spoločenských, športových a iných akcií propagujúcich a prezentujúcich obce a záujmové územia doma i v zahraničí.
  • Zatraktívnenie turistických chodníkov v regiónoch Slovenska stavebno-technickými objektmi a vegetačnými úpravami.
  • Zbierať a kompletizovať informácie o prírodných, kultúrno-historických krajinných štruktúrach a historických pamiatkach v regiónoch Slovenska.
  • Podieľať sa na rozvoji a usmernení turizmu, pešej chôdze a cykloturistiky (tvorba informačných geopriestorových databáz) v rámci trvalo udržateľného rozvoja v oblasti cestovného ruchu obcí regiónov Slovenska.
  • Informácie z výskumov zverejňovať širokej verejnosti pomocou informačných kanálov (webová stránka, informačné brožúrky a časopisy, detské školy a pod.).
  • Práca s deťmi a mládežou v obciach regiónov Slovenska.
  • Sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych združení.